Prezentarea generală a instituției

         Instituţia de educație timpurie nr.71 “Garofița”, aparține de DGETS municipiul Chişinău și este amplasată pe adresa bul. Dacia 28/2, sectorul Botanica, municipiul Chișinău. Coordonate:   46°59’1″N   28°51’29″E. Se învecinează cu Liceul Teoretic „Dmitrie Cantemir”, Centrul orășenesc al tinerilor naturaliști, Centrul social creștin ortodox, Școala-grădiniță nr.124 și alte edificii. Grădinița se află într-un cartier nou amenajat estetic și curat într-o zonă liniştită şi pitorească în apropierea Porţilor oraşului, la intersecţia bulevardului Dacia cu bulevardul Traian. Grădiniţa “Garofița” este o instituţie de stat, deschisă tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 ani, indiferent de naţionalitate, sex şi religie.

Grădinița nr.71 și-a început activitatea în anul 1972 la 13 noiembrie. Clădirea instituţiei a fost proiectată pentru 12 grupe de vârstă (4 grupe de creșă, 8 grupe de grădiniță) cu capacitatea de 280 copii. Este o construcţie de tip din 2 blocuri, cu săli de grupă separate, dormitoare, antreuri spaţioase şi luminoase.

Din anul 1999 pînă în anul 2006 instituţia preşcolară  nr.71 a avut statutul de şcoala – gradiniţă nr.71, conform ordinului DGETS nr. 674 din 16.02.1999 “ Cu privire la modificarea reţelei instituţiilor de învăţămînt preuniversitar”. De la 01.09.2006 şcoala – gradiniţă nr.71 este reorganizată din nou în creşă – grădiniţă nr. 71, conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 53/33 din 25.07.2006 “ Cu privire la modificarea reţelei instituţiilor de învăţămînt preuniversitar”, ordinului DGETS nr. 1251 din 07.08.2006 “ Cu privire la modificarea rețelei instituțiilor de învățămînt preuniversitar.

Din anul 2012 și până în prezent funcţionează 10 grupe (1 grupă de creşă, 9 grupe de grădiniţă) cu un număr total de 260 copii, cu instruirea în limba română.

În cadrul instituţiei funcţionează cabinet medical specializat ( izolator, sală de proceduri), asigurat cu medicamente de acordare a primului ajutor medical. Centrul metodic dotat cu literatură didactică, literatură pentru copii, material didactic, fişe, planşe, tablouri, tabele, echipamente audiovizuale, filme, material grafic, necesar pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului educaţional. Sala de muzică este dotată cu material didactic specific activităţilor de muzică.

Fiecărei grupe de vârstă îi revine teren de joc, care sunt echipate cu inventar şi atribute de joc, reieşind din particularităţile de vârstă ale copiilor.

În instituţie încălzirea este centralizată, există racordare la reţeaua de apă-canal a oraşului, instituţia dispune de apă caldă şi rece, iluminatul e corespunzător cerinţelor şi normelor sanitaro – igienice.

       Personalul grădiniţei:

Calitatea procesului educaţional şi buna dispoziţie a copiilor sunt asigurate în condiţii deosebite, de un personal de excepţie format din cadre didactice calificate şi cu performanţe educative, cu studii pedagogice, de specialitate. Săptămânal copiii descifrează tainele cântecului, dansului, ritmului cu ajutorul educatorului de muzică. Sănătatea copiilor este verificată sistematic de asistenta medicală. Calitatea produselor alimentare, prepararea bucatelor este asigurată de bucătari iscusiţi.

Oferta educaţională: Instituţia de educație timpurie nr.71 „Garofița” oferă copiilor locul ideal unde se pot juca şi învăţa. Sălile de grupă sunt amenajate corespunzător vârstei lor, cu mobilier adecvat, cu materiale şi mijloace didactice proprii vârstei lor. Spaţiul de joacă, atât interior cât şi cel exterior este dotat cu o multitudine de jocuri şi jucării educative şi recreative. Instituţia promovează un curriculum centrat pe copil, ce vizează comportamente pe care dorim să le dezvoltăm la copiii noştri, astfel încât să construim un profil definit prin: deschidere spre comunicare; receptivitate; creativitate; încredere în sine; spirit de echipă. Activităţile instructiv-educative se organizează şi desfăşoară conform cerinţelor curriculumului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară.

VIZIUNEA  INSTITUŢIEI

Motto: „Este uşor să înveţi a merge. Important  este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi.”

Sporirea eficienţei sistemului educaţional şi asigurarea educaţiei de calitate accesibilă pentru toţi copiii din instituție.

Racordarea instituţiei educaționale la standardele de calitate, formarea unui învăţămînt modern şi asigurarea unor resurse umane înalt competitive.

În colaborare cu partenerii sociali, cu comunitatea locală, să dezvoltăm un mediu favorabil invăţării, bazat pe valori morale pozitive, în care fiecare copil să beneficieze de șanse egale de formare și dezvoltare ca persoană și personalitate

Actualmente se produce o schimbare în viziunea asupra copilului şi rolul lui în propria educaţie. Această nouă viziune pune accent pe educaţia timpurie şi pe asigurarea calităţii în învăţământul preprimar. Preşcolarii sunt primii beneficiari ai investiţiilor societăţii, dar şi viitorii adulţi, cei care trebuie să fie capabili să continue dezvoltarea societăţii.

Instituţia de educație timpurie nr.71 îşi propune să devină una din liderii educaţionali pentru copiii de vârstă timpurie din municipiul Chişinău ce ar asigura:

 • act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome, creative, active, sănătoase, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie de viaţă;
 • acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
 • însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;
 • educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;
 • atingerea sau acoperirea Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la 3 ani la 7 ani;
 • crearea unui mediu cald şi stimulativ în care fiecare copil ar fi încurajat să-şi dezvolte talentele şi aptitudinile sale;
 • asigurarea părinţilor că educaţia copilului lor se efectuiază într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă;
 • implicarea mai activă a familiei în procesul de educaţie a copiilor;
 • transformarea instituţiei într-o unitate de nivel european.

MISIUNEA  INSTITUŢIEI

MISIUNEA instituției este de a asigura  fiecărui copil condiţii pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, calitatea  actului  educațional,  respectând  ritmul  propriu  de dezvoltare  al  copilului prin  stimularea  gândirii,  simțirii  și  voinței,  oferind  accesul  fiecărui copil la educație.

Instituţia de educație timpurie nr.71 „Garofița” este o instituţie de educaţie pentru copii de 2/3-7 ani ce oferă servicii educaţionale de calitate, complexe si echilibrate pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă, axate, în special, pe educaţia pentru sănătatea copiilor.       

Raţiunea de a fi a Instituţiei de educație timpurie nr.71 „Garofița” rezidă în a asigura crearea unor condiţii spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un  cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene, prin ridicarea nivelului calitativ al organizaţiei şi asigurarea condiţiilor de formare si dezvoltare profesională  a cadrelor didactice în  vederea asigurării calităţii în unitate respectând drepturile fundamentale ale omului, cu prioritate ale copilului şi valorizând  fiecare participant al actului educativ.

Ne propunem:

 • Asigurarea copiilor cu o îngrijire şi o educaţie de calitate, care să îndeplinească aşteptările beneficiarilor, conform standardelor de calitate;
 • Asigurareas unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă;
 • Promovarea  ofertei educaţionale atractive, care să permită copiilor dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor pentru ariile curriculare preferate;
 • Educarea  copiilor în  spiritul  respectării  drepturilor şi  libertăţilor fundamentale a omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii;
 • Oferirea copiilor şanse egale de pregătire pentru şcoală;
 • Implicarea familiiei (părinţii ca parteneri în educaţie) şi comunității (ca resursă şi sprijin permanent) în dezvoltarea şi educarea copiilor;

Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanent.